Търсене

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.SFASHION.BG

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между търговското дружество Сомаха С ЕООД  („Търговец“), от една страна, и от друга страна – всеки купувач („Потребител“) на предлагани стоки на интернет страница с домейн www.sfashion.bg, изпълняваща функциите на електронен магазин („електронен магазин“).

С всяка регистрация на www.sfashion.bg, направена от Потребителя, същият декларира, че е прочел, разбира и приема настоящите Общи условия, по смисъла на чл.298 от Търговския закон, както и чл.16 от Закона за задълженията и договорите.

Потребителят е правно обвързан с настоящите общи условия през времето на регистрация и/или ползване на електронния магазин.​

II. СТРАНИ

Търговецът е дружество с ограничена отговорност  с фирма Сомаха С ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК BG200675793, седалище гр. Пловдив и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. БОГОМИЛ, 40, ет. 2.

Адресът на упражнявана дейност и за контакт с Търговеца, вкл. за евентуални жалби, е: гр. Пловдив, ул. „Отец Паисий“ № 1, тел.: +359 896 79161, E-mail: shop@sfashion.bg и интернет страница: www.sfashion.bg
Потребител може да бъде всяко:

 • юридическо лице, чрез свой законен или упълномощен представител;
 • пълнолетно физическо лице;
 • непълнолетно физическо лице, при спазване разпоредбите на Закона за лицата и семейството, което е сключило договор при условията и по реда на настоящите общи условия;
 • други лица или обединения, със съответно призната правна самостоятелност.

III. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Потребителят декларира, че приемайки настоящите общи условия  е информиран, съгласен и предоставя доброволно личните си данни (име, дата на раждане, електронна поща, профил в социални мрежи, телефон, адрес, банкова информация, парола и др.) за обработване от Търговеца съгласно и по руда на ЗЗЛД и GDPR, за целите на сключване, обслужване и изпълнение на задължения по договор за покупко-продажба на стоките и услугите предлагани на www.sfashion.bg, както и в определени случаи, за да може Търговецът да отговори на искане, жалба, молба или друго запитване на Потребителя.

Всеки Потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време от първоначалното влизане до напускането на интернет страницата www.sfashion.bg и/или нейното ползване по друг начин.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чрез електронния магазин на www.sfashion.bg Потребителят има възможност за:

 • извършване на регистрация и създаване на профил за сключване на договори, както и за преглеждане на електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • сключване на договори за покупко-продажба с доставка, по предлагани там оферти за закупуване на стоки, доставяни от Търговеца чрез куриер, директно до потребителя на посочения от него адрес, освен ако друго е уговорено;
 • извършване на електронни изявления във връзка със сключване и/или действие на договори;
 • извършване на всякакви плащания във връзка със сключени договори, съгласно посочените начини;
 • получаване на информация за нови стоки, и за промени, предлагани в електронния магазин;
 • преглеждане на стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • осведомяване за правата си на потребител при използване на електронния магазин, предвидени в закон или предоставени от Търговеца;
 • информиране, уговаряне и проверка на доставка на поръчани стоки и гарантиране правата си на потребител, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността обичайната търговска практика.

V. ПОРЪЧКА, ДОСТАВКА, ПЛАЩАНЕ И ПРАВО НА ОТКАЗ

Поръчки могат да се правят 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, включително през почивни дни и официални празници, след извършването на съответна първоначална регистрация от страна на Потребителя.

Първоначалната регистрация се прави еднократно, като за целта Потребителят попълва намиращата се на www.sfashion.bg форма.

Потребителят избира и въвежда потребителско име и парола, които ще ползва за идентификацията си при всяка поръчка.

След успешна първоначална регистрация, Потребителят има възможност да променя въведените от него данни за телефон/електронен адрес за контакт и данни за доставка (адрес, телефон, адресат и др.).

Потребителят може да следи и да проверява от своя личен профил състоянието на текущата си поръчка, а именно избраните стоки, тяхното количество и крайна цена, както и да прави съответни промени в поръчката, ако такива са възможни за изпълнение от Търговеца.

Поръчката се обработва при условията, посочени в електронния магазин.

Обработената поръчка се доставя с куриерска услуга на адрес, посочен в поръчката и потвърден от Потребителя.

В случай, че адресът е трудно откриваем, като напр.: намира се в затворен комплекс или до него се достига чрез контролиран достъп, Потребителят трябва да даде по-ясни указания, както и да осигури присъствие с цел осъществяването на своевременно получаване на доставката.

В случай, че на посочения в поръчката адрес не е осигурено присъствие, доставката се връща, като отново може да бъде извършена на същия или друг адрес за сметка на Потребителя.

Срокът за доставка зависи от момента на извършване на поръчката и е посочен в електронния магазин или по друг начин.

Поръчаните стоки се доставят с наложен платеж (плащане в момента на получаването) с куриерски фирми ЕКОНТ ЕКСПРЕС и СПИДИ.

Куриерската услуга е за сметка на Потребителя.

Цената на доставката може да се изчисли посредством следните калкулатори за доставка на:

Линк към тарифен калкулатор на Спиди.

Линк към тарифен калкулатор Еконт.

Доставки се извършват само за територията на Република България.

Индивидуалните поръчки или такива които не са налични и би следвало тепърва да се произведат се доставят в срок от 5 до 7 работни дни.

Поръчки получени до 13.00 на съответния ден се обработват за деня, освен ако не са индивидуални изделия или наличността е изчерпана.

Поръчки след 13.00 се обработват за следващия ден.

Потребител, поръчал стока чрез електронния магазин и получил същата по пощата или с куриер, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в следните случаи:

 • при транспортирането стоката е повредена /това трябва да стане още при получаване от куриерската фирма с протокол от тях/;
 • ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя;

Рекламации по гореизброените случаи се извършват от момента на доставката и преглед на стоката, съгласно предвидените в закона условия и ред.

Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, като заплати само преките разходи за връщането на стоките, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от него или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя.

Когато Потребителят иска да се откаже от договора, той информира Търговеца за решението си преди изтичането на 14-дневния срок, като условие за упражняване на правото на отказ.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, като приложение в линка по-долу, или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на Потребителя възможност да попълни и изпрати по електронен път чрез интернет страницата на електронния магазин стандартен формуляр за отказ или чрез друго недвусмислено заявление – по избор на Потребителя.

Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от Потребителя.

VI. ЗАКОНОВА ГРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

Търговецът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на нейното доставяне и което се появи в рамките на две години, считано от същия момент.

Когато стоката не отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора или на обективните изисквания за съответствие, Потребителят има право:

 • да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие чрез ремонт или замяна;
 • да получи пропорционално намаляване на цената;
 • да развали договора.

Отношенията между Търговеца и Потребителя във връзка с рекламации на стоки се уреждат при условията и по реда на действащото законодателство (Закон за защита на потребителите и Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки).

Гаранцията не се отнася за повредени и/или неправилно използвани, и/или съхранявани стоки от Потребителя или трето лице, или поради непреодолима сила.

Търговецът може да посочи допълнително конкретни условия за ползване и съхранение на стоки, закупени чрез електронния магазин, спазването на които е условие за валидност на гаранцията и удовлетворяване на рекламационни искания на Потребителя.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Търговецът  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра ползван за www.sfashion.bg  

Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на www.sfashion.bg.

Търговецът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за претърпени вреди, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез sfashion.bg

Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока и да достави в срок заявената за покупка стока.

Търговецът  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани, когато това е за целите на законосъобразното извършване на дейността на Търговеца.

Търговецът  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по Общите условия при настъпване на непредвидими или непреодолими събития (непреодолима сила), вкл. проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.   

Търговецът  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies), които представляват текстови файлове, запазвани от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяващи възстановяване на информация за потребителите, като ги идентифицира и позволява проследяване на действията им, Интернет страниците, които посещават, хипер-връзките, които използват, информацията, която ползват и записват, и други.

Търговецът е задължен да упражнява търговската си дейност в съответствие с приложимото законодателство и пазарните условия, като в тези рамки има свободата на избор и преценка за конкретните си действия.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат по всяко време да бъдат едностранно изменяни от Търговеца, вкл. относно вида, характеристиките и други данни за предлаганите чрез електронния магазин стоки и условия относно договорите с потребителите.

Потребителите са обвързани с променените Общи условия от момента на публикуването им на интернет страницата на електронния магазин, освен ако в 14-дневен срок не ги отхвърлят с изпратено до Търговеца заявление на посочената там електронна поща.

Потребителите носят отговорността да следят и се запознават с актуалните Общи условия.

Поръчки на потребителите, приети за изпълнение до публикуване на изменени Общи условия, се изпълняват при условията и реда отпреди съответните изменения.

IX. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Споровете между страните във връзка с изпълнение, неспазване или нарушаване на договор, сключен по реда на настоящите Общи условия, се решават чрез преговори и със споразумение, а при липса на постигнато съгласие – по общия ред от компетентния пловдивски съд.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Общите условия са предмет на относимото законодателство, което се прилага за неуредените с тях въпроси.

Общите условия са утвърдени и се считат актуални от момента на тяхното публикуване на интернет страницата на електронния магазин.

Последната редакция на Общите условия е от 20.04.2022 г.

ул. Отец Паисий 2, Пловдив
envelopephone-handsetmap-markermagnifiercross